Cytaty Janusza Korczaka:

Gminne Przedszkole Nr 5 w Konstancinie - Jeziornie

Gminne Przedszkole Nr 5

ul. Obory 5

05-520 Konstancin - Jeziorna

tel: 022 754-16-43

e-mail:

obory51@wp.pl

Roczny plan pracy przedszkola

 Plan roczny pracy Gminnego Przedszkola Nr 5 w Oborach

w Konstancinie- Jeziornie

na rok szkolny 2013/2014

 

Podstawa prawna:

 

·         Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324),

·         statut przedszkola.

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 

·         wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny,

·         diagnozę potrzeb i zainteresowań,

·         oczekiwania rodziców wobec przedszkola,

·         treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,

·         treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,

·         treści podstawy programowej.

 

Cele do zrealizowania

Integrowanie działań wychowawczych i dydaktycznych zespołu pedagogiczego w celu wspierania dzieci w przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole

Wspomaganie dziecka młodszego w pełnej adaptacji do przedszkola, diagnozowanie potrzeb.

Wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym

 

Główne zadania wychowawczo-opiekuńcze i kształcące na rok szkolny 2013/2014:

Pełne oddziaływanie zespołowe mające na celu dobrą adaptację nowych dzieci w przedszkolu

Podejmowanie działań zespołowych w celu niwelowania dysfunkcji i wzmacniania mocnych stron dzieci w celu pełnego przygotowania do nauki w szkole

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola zatwierdzony uchwałą rady pedagogicznej nr 97/2012/2013 z dnia 31.08.2012 r.

Członkowie rady pedagogicznej:

1.      Dorota Kamecka

 1. Lidia Kapciak
 2. Ewa Jedynak
 3. Małgorzata Marciniak
 4. Magdalena Lausz
 5. Beata Żelazo

 

 

Spis treści zawartych w planie

 

       I.            Obszary działalności przedszkola

    II.            Kalendarz organizacji pracy przedszkola

   III.            Zestaw programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji

  IV.            Harmonogram imprez przedszkolnych

     V.            Plan współpracy z rodzicami- załącznik

  VI.            Plan współpracy ze szkołą podstawową

VII.            Harmonogram wycieczek

VIII.            Harmonogram konkursów

  IX.            Realizowane innowacje i projekty edukacyjne

     X.            Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej wraz z przewidywanym porządkiem obrad

 

       I.            Obszary działalności przedszkola

 

Zakres planowanych działań

Formy i sposoby realizacji działań

Zadania dla nauczycieli

Termin realizacji

 

Organizowanie procesu edukacyjnego, wspomagającego rozwój dziecka np. w zakresie:

 

·         poznawania i rozumienia siebie oraz świata przez dziecko,

·         nabywania umiejętności poprzez działanie,

·         odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej,

·         budowania systemu wartości

 

1.      Organizowanie i prowadzenie działań wynikających z założeń podstawy programowej oraz realizowanych programów wychowania przedszkolnego

 

1.      Przygotowanie materiałów dydaktycznych do realizacji planowanych działań.

2.      Analiza metod pracy pod kątem wspomagania rozwoju dziecka i jego potrzeb edukacyjnych.

3.      Inicjowanie zespołowych i samodzielnych zabaw oraz działań twórczych.

4.      Organizowanie wycieczek.

5.      Organizowanie imprez, konkursów, uroczystości i wystaw przedszkolnych.

6.      Dostarczanie różnych źródeł inspiracji do rozwijania aktywności.

7.      Organizowanie przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej wspomaganiu rozwoju.

8.      Realizacja rocznego planu współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym oraz ze szkołą

 

Cały rok szkolny

 

Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka

 

1.      Diagnozowanie i analizowanie osiągnięć dzieci we wszystkich sferach rozwoju.

2.      Analizowanie nabytych umiejętności dziecka, samodzielności oraz podejmowanej aktywności na rzecz własnego rozwoju.

3.      Formułowanie wniosków z diagnozy i analizy.

4.      Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie

 

 

1.      Prowadzenie arkuszy diagnostycznych zgodnie z ustaleniami RP.

2.      Opracowanie planów indywidualnej i grupowej pracy z dzieckiem.

3.      Informowanie rodziców o postępach rozwojowych wychowanków oraz o zauważonych problemach

 

Cały rok szkolny

 

Organizowanie opieki nad dziećmi

 

1.      Planowanie działań wychowawczych mających na celu eliminowanie sytuacji stanowiących zagrożenie dla dziecka.

2.      Wzmacnianie właściwych zachowań poprzez opracowany system nagród i kar

 

1.      Przestrzeganie i realizowanie zasad wdrożonego programu wychowawczego w przedszkolu.

2.      Przestrzeganie przez nauczycieli procedury bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

3.      Zapoznanie rodziców z obowiązującymi procedurami.

4.      Przestrzeganie przez rodziców procedur przyprowadzania i odbierania dziecka

 

Cały rok szkolny

 

 

II.            Kalendarz organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2013/2014

 

Gminne  Przedszkole Nr 5 w Oborach  funkcjonuje cały rok szkolny, który rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. W okresie szkolnych przerw przedświątecznych, ferii zimowych i wiosennych przedszkole funkcjonuje bez przerw.

Wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy:

·         Wszystkich Świętych – 1 listopada 2013 r.,

 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2013 r.,
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2013 r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2014 r.,
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2014 r.,
 • Poniedziałek Wielkanocny – 21 kwietnia 2014 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2014 r.,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2013 r.,
 • Boże Ciało – 19 czerwca 2014 r.

 

Kalendarz roku szkolnego:

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2013

2.

Zimowa przerwa świąteczna w szkole

23 grudnia- 1 stycznia 2014

3.

Ferie zimowe w szkole

17 lutego- 2 marca 2014

4.

Wiosenna przerwa świąteczna w szkole

17- 22 kwietnia 2014

5.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

27 czerwca 2014

7.

Przerwa letnia

1 lipca- 31 sierpnia

8.

Wakacyjny dyżur przedszkola

 

 

III.            Wykaz programów wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w placówce:

·         W. Żaba- Żabińska, A. Marczak „Bawię się i uczę” wyd. MAC Nr dopuszczenia P1/2013/14

·         E.Tokarska, J. Kopała „Zanim będę uczniem” wyd. Edukacja Polska Nr dopuszczenia P2/2013/14

 

 

 

IV.             Harmonogram imprez i uroczystości przedszkolnych na rok szkolny 2012/13

 

Temat uroczystości i imprezy

Termin

Osoba odpowiedzialna

Pasowanie na przedszkolaka, pasowanie na starszaka

Październik 2013

Nauczycielki grupy

Wycieczka do Sali zabaw „Urwiski”

Październik 2013

Dyrektor, Rada Rodziców

„Skrzacie opowieści” teatrzyk

Październik 2013

Dyrektor, Rada Rodziców

Sptkanie z gadami

Listopad 2013

Dyrektor, Rada Rodziców

„Tato, co ty na to?”- twatrzyk- Prawa Dziecka

Listopad 2013

Dyrektor, Rada Rodziców

Andrzejki

Listopad 2013

Nauczycielki grup

Mikołaj w Przedszkolu

Grudzień 2013

Nauczycielki grup, dyrektor

Koncert Noworoczny połączony z obchodami

20- lecia Przedszkola w Oborach

Styczeń 2014

Nauczycielki grup

Festiwal kolęd i pastorałek

Styczeń 2014

Nauczycielki grup, organizatorzy

Bal karnawałowy

Styczeń 2014

Dyrektor, Rada Rodziców

Dzień Babci i Dziadka

Styczeń 2014

Nauczycielki grup

Święto Wiosny

Marzec/kwiecień 2014

Nauczycielki grup

Wycieczka do teatru

Kwiecień 2014

Rada Rodziców, dyrektor

Wieczór talentów

Maj 2014

Nauczycielki grup

Teatralia

Kwiecień 2014

Nauczycielki grup, organizatorzy

Festyn rodzinny – Dzień Matki i Ojca Bal Ogródkowy

Czerwiec 2014

Dyrektor, Rada rodziców

Zakończenie roku przedszkolnego. Pożegnanie sześciolatków

Czerwiec 2014

Nauczycielki grup

 

V.            Plan współpracy z rodzicami (opracowany na podstawie szczegółowych planów grupowych)

 

Zadania

Formy realizacji

Termin i osoby odpowiedzialne

 

Planowanie rozwoju przedszkola

 

·         zawarcie kontraktu wzajemnych oczekiwań,

·         kwestionariusz współpracy z rodzicami,

·         deklaracje udziału dzieci w zajęciach dodatkowych

·         upowaznienia odbioru dzieci z przedszkola

·         przedstawienie założeń programu rozwoju przedszkola na lata 2012–2013,

·         zapoznanie ze statutem,

·         procedury bezpieczeństwa pobytu dziecka w przedszkolu,

·         umowa z rodzicami za godziny pobytu dziecka w przedszkolu,

·         bieżące informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych,

·         zamieszczanie bieżących informacji dla rodziców w miejscach do tego przeznaczonych

 

wrzesień, dyrektor, nauczycielki grup

 

Wspomaganie rozwoju dziecka, integracja oddziaływań między nauczycielkami a rodzicami

 

·         zapoznanie rodziców z podstawą programową – omówienie poszczególnych obszarów edukacyjnych,

·         wykaz programów wychowania przedszkolnego oraz programów wspierających zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2012/2013,

·         praca indywidualna i zespołowa z dziećmi wymagającymi wsparcia – omówienie założeń prowadzonej pracy indywidualnej i grupowej – wyrównawczej,

·         dzień informacji dla rodziców (wg potrzeb, w wyznaczonym terminie),

·         organizacja zajęć otwartych, warsztatów (organizowane w grupach wiekowych), informowanie i zapraszanie rodziców w ciągu całego roku szkolnego,

·         pomoc rodziców w organizowaniu imprez, uroczystości,

·         włączanie rodziców do udziału w konkursach organizowanych dla dzieci i rodziców,

·         informacja o gotowości do nauki w szkole (indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci pięcio- i sześcioletnich),

·         prezentacja ważnych informacji na tablicy dla rodziców,

·         włączanie rodziców w bogacenie bazy materialnej grupy, przedszkola (dostarczanie potrzebnych do zajęć materiałów, przyborów, kserowanie, okresowe wzbogacanie kącika przyrody, zabaw dzieci w różne akcesoria)

·         organizowanie tygodni twórczości (muzycznej, plastycznej, konstrukcyjnej, teatralnej...)

 

cały rok szkolny, nauczycielki grup

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców

 

·         omówienie założeń pomocy psychologiczno-pedagogicznej (terapia logopedyczna, pedagogiczna), przekazanie informacji rodzicom,

·         informowanie rodziców o postępach dziecka, kontynuacja pracy z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, terapeuty,

·         wygłaszanie referatów na spotkaniach z rodzicami dotyczących specyficznych problemów dzieci (organizowanych wg potrzeb rodziców, nauczycieli),

·         wyłonienie dzieci do terapii logopedycznej, pedagogicznej, stały kontakt nauczycielek grupy ze specjalistami (wspólne konsultacje, przekazywanie informacji o postępach dzieci nauczycielkom, rodzicom)

 

cały rok szkolny, nauczycielki grup, nauczyciele specjaliści (logopeda, psycholog)

 

Kształtowanie świadomości zdrowotnej i promocja zdrowia i bezpieczeństwa

 

·         spotkania z ludźmi promującymi zdrowy styl życia (propozycje nauczycielek, rodziców np. ośrodek zdrowia, gabinet stomatologiczny, apteka itp.),

·         konkurs plastyczny dla dzieci, rodziców pt. „Bezpieczne przedszkole”

·         realizacja programu „Bezpieczne Przedszkole- indeksy bezpiecznego przedszkolaka

·         udział w spacerach, wycieczkach środowiskowych (np. gospodarstwo agroturystyczne, zimowy kulig, miejsca pracy rodziców, festyny – festyn rodzinny),

·         systematyczne realizowanie działań prozdrowotnych, proekologicznych zgodnie z planem rocznym,

·         wspólne zabawy sportowe dzieci i rodziców w ogrodzie przedszkolnym, boisku itp.

 

cały rok szkolny, nauczycielki grup we współpracy z rodzicami

 

 

VI.            Plan współpracy ze szkołą podstawową

 

Termin

Zadania i sposoby realizacji

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania

Miejsce realizacji zadania

wrzesień 2013

·         nawiązanie kontaktu z dyrektorem szkoły i nauczycielkami klas I–II,

·         opracowanie harmonogramu współpracy

nauczycielki grup przedszkolnych

szkoła podstawowa

styczeń 2014

·         zwiedzanie budynku szkoły wewnątrz (świetlica, szatnia, sala gimnastyczna, stołówka),

·         wizyta w bibliotece szkolnej np. „Bajka dla przedszkolaków” – czytanie bajki przez panią bibliotekarkę

nauczycielki grup przedszkolnych, wyznaczona nauczycielka ze szkoły, nauczyciel biblioteki

budynek szkolny, sala gimnastyczna, biblioteka szkolna

Styczeń/luty 2014

·         turniej wiedzy o szkole dla przedszkolaków

nauczycielki grup przedszkolnych

przedszkole

marzec/kwiecień 2014

·         udział przedszkolaków w lekcji w klasie I–II,

 

nauczycielki szkoły, nauczycielki grupy

szkoła

czerwiec 2014

·         festyn z okazji Dnia Dziecka w przedszkolu

·         festyn w szkole

·         podsumowanie współpracy – spotkanie z rodzicami, dziećmi sześcioletnimi oraz nauczycielami przedszkola i szkoły

nauczycielki grup przedszkolnych, nauczyciele szkoły

boisko szkolne, przedszkole/

szkoła

 

 

 

 

 

VII.     Plan wycieczek przedszkolnych

 

Tematyka wycieczek

Osoby odpowiedzialne, termin realizacji, grupa wiekowa

Spacery i wycieczki w obrębie miasta:

 

·         park,

·         las,

·         łąka,

·         sklep,

·         ośrodek zdrowia

·         policja

·         straż pożarna

 

 

Wycieczki poza miasto:

 

·         sala zabaw

·         teatr

·         Warszawa- ciuchcią po wWarszawie

·         Manufaktura cukierków

·         Farma Iluzjii

 

 

 

VIII.            Harmonogram konkursów

 

Lp.

Nazwa konkursu/imprezy sportowej

Odpowiedzialny za organizację

Termin konkursu

Uwagi

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

       4.

 

 

 

 

 

IX.            Realizowane projekty edukacyjne

 

Organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej: nazwa innowacji/projektu lub eksperymentu

Zakres zadań do zrealizowania

Czas realizacji,

 

 

 

 

 

 

X.            Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej w roku szkolnym 2012/2013

 

Lp.

Termin

Rodzaj rady pedagogicznej

Tematyka (propozycje porządku posiedzenia rady pedagogicznej)

Uwagi do realizacji

 

1.

 

 

sierpień

 

organizacyjna

 

Przewidywany tok posiedzenia:

 

1.      Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.      Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.      Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia ……… .

 

4.      Przedstawienie nowych zarządzeń władz oświatowych i gminnych.

5.      Zatwierdzenie rocznego planu pracy na rok szkolny 20133E/2014.

6.      Przypomnienie organizacji pracy w nowym roku szkolnym.

7.      Zaopiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć.

8.      Przydział czynności dodatkowych wykonywanych w ramach wynagrodzenia

9.      Ustalenie organizacji WDN.

10.  Przegląd pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego – stopień przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego.

11.  Sprawy bieżące.

12.  Wnioski i uchwały

 

 

 

2.

 

wrzesień

 

organizacyjna

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.      Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.      Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia 30.08.2013 r.

4.      Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

5.      Przedstawienie i przyjęcie do realizacji planu nadzoru pedagogicznego wraz z załącznikami,

6.      Przypomnienie treści regulaminu rady pedagogicznej.

7.      Aktualizacja i przypomnienie procedury awansu zawodowego nauczyciela.

8.      Zapoznanie z treścią regulaminu prowadzenia dokumentacji pedagogicznej.

9.      Sprawy bieżące.

10.  Wnioski i uchwały

 

 

 

3.

 

listopad

 

szkoleniowa

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.      Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.      Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniej rady pedagogicznej z dnia ……

4.      Szkolenie rady pedagogicznej.

5.      Sprawy bieżące – przedstawienie do zaopiniowania założeń planu finansowego przedszkola na kolejny rok budżetowy.

6.      Wnioski i uchwały

 

 

 

4.

 

styczeń/luty

 

podsumowująca/analityczno-kontrolna

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie zebrania i powitanie zebranych.

2.      Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

5.      Karta aktywności pracy własnej nauczyciela w pierwszym półroczu.

6.      Przedstawienie raportu zespołu ewaluacyjnego za pierwsze półrocze działalności wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu.

7.      Informacje dyrektora o nadzorze pedagogicznym sprawowanym w pierwszym półroczu.

8.      Wypracowanie wniosków i kierunków zadań do pracy na drugie półrocze bieżącego roku szkolnego.

9.      Przedstawienie wyników pracy indywidualnej, wspierającej rozwój prowadzonej w pierwszym półroczu przez nauczycieli (zajęcia wyrównawcze, zajęcia z dzieckiem zdolnym).

10.  Wyniki prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (logopedia, terapia pedagogiczna).

11.  Omówienie wyników dokonanych obserwacji rozwoju dziecka.

12.  Sprawy bieżące.

13.  Wnioski i uchwały

 

 

 

5.

 

kwiecień

 

szkoleniowa

 

Przewidywany porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Analiza realizacji wniosków z poprzedniej rady pedagogicznej.

5.      Omówienie informacji o gotowości szkolnej dziecka pięcio- i sześcioletniego: przedstawienie wyników diagnozy, ustalenie dalszych form, sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankom.

6.      Przedstawienie i zaopiniowanie arkusza organizacji pracy na rok szkolny 2012/2013.

7.      Szkolenie rady pedagogicznej wg harmonogramu.

8.      Wydanie opinii o programach wychowania przedszkolnego realizowanych w bieżącym roku szkolnym – ewaluacja.

9.      Wnioski o dopuszczenie do użytku programów wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny 2012/2013.

10.  Sprawy bieżące.

11.  Wnioski i uchwały

 

 

 

6.

 

czerwiec

 

podsumowująca

 

Porządek posiedzenia:

 

1.      Otwarcie zebrania.

2.      Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.      Raport ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny – przedstawienie przez zespoły ds. ewaluacji.

5.      Analiza arkuszy przeglądu bieżącego pracy nauczycieli w drugim półroczu.

6.      Sprawozdanie z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego dyrektora: ocena stopnia wykonania zadań wynikających z planu rocznego, informacja o wynikach z nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie wniosków do pracy na kolejny rok szkolny.

7.      Sprawy bieżące.

8.      Wnioski i uchwały